Politika privatnosti

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja sajta i internet servisa Portal Intervju.me! (u daljem tekstu servis Portal Intervju.me), korisnik usluga potvrđuje saglasnost da će svoje ponašanje i poslovanje na servisu Portal Intervju.me podrediti pravilima i uslovima korišćenjima, a koji su u skladu sa svim važećim zakonskim propisima u republikama iz kojih potiču. Saglasni ste da ispunjavate sve zakonske obaveze u vezi sa platnim prometom, kao što su porezi, dažbine, troškovi poslovanja, prema važećim propisima republika iz kojih potičete.

Korisnik usluga je saglasan da su uslovi i pravila korišćenja servisa Portal Intervju.me podložni promjenama, te da pružalac usluga nije u obavezi da ih obavijesti o promjenama istih, već će omogućiti pristup stranici gde se nalaze Pravila i uslovi korišćenja.

Svo poslovanje servisa Portal Intervju.me je u saglasnosti sa važećim propisima države Crne Gore, iz oblasti elektronske trgovine, zaštite autorskih prava, zaštite privatnosti podataka o ličnosti i zakona o obligacionim odnosima.

Autorska prava

Servis Portal Intervju.me ima isključiva autorska prava na sajtu www.intervju.me, uključujući tekst, slike, audio, video, audio-vizuelni sadržaj, dizajn, programski kod, baze podataka. Svako neovlašćeno raspolaganje bilo kojim dijelom ili cijelinom od navedenih, smatraće se zloupotrebom i kršenjem autorskog prava, te podleže sankcionisanju u skladu sa zakonom.

Servis Portal Intervju.me. sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja, tekstova i fotografija. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na stranici Portal Intervju.me

Dalje prenošenje sadržaja, ili dijela sadržaja sa stranice Portal Intervju.me dozvoljena je samo uz prethodno naznačenje da je preuzeta sa stranice www.intervju.me

Registracija, prikupljanje i obrada podataka

 

Registracija se obavlja se u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta www.Portal Intervju.me.com., te klikom na verifikacioni e-mail, koji korisnik, koji se registruje, dobija.

Prihvatanjem verifikacionog e-maila, klikom na isti, korisnik usluga prihvata da se podaci u njegovoj e-mail adresi, kao i IP adresi prikupe i obrade u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, u svrhe navedene u istima.

Servis Portal Intervju.me zadržava pravo da odbije zahtjev za registraciju bilo kom korisniku, u bilo kom momentu. Takođe, korisnik usluga može otkazati registraciju, u bilo kom momentu, bez obrazloženja, slanjem e-maila, sa adrese kojom se registrovao.

Korisnik je saglasan da u eventualnom pokretanju sudskog postupka, svi podaci koji su prikupljeni, u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i zakonom, mogu biti upotrebljeni kao dokaz na sudu.

Korisnik usluga kome je otkazana registracija od strane servisa Portal Intervju.me nema pravo da se ponovo registruje sa svojim, ili drugim imenom ili pseudonimom, bez prethodnog izričitog pristanka servisa Portal Intervju.me, u protivnom rizikuje da mu registracija ubuduće bude trajno zabranjena.

Podaci neophodni za registraciju fizičkih lica: ime, prezime, grad, broj telefona, e-mail adresa.

Servis Portal Intervju.me se obavezuje da će sa podacima korisnika sa kojima raspolaže, postupati u skladu sa zakonom, za tačno određenu svrhu za koju su podaci dati, kao i da se obavezuje da podaci neće biti zloupotrebljavani u svrhe koji nisu predviđeni Pravilima i uslovima korišćenja, osim ukoliko to ne zahteva nadležni organ, a u svrhu vođenja krivičnog ili prekršajnog postupka. Odgovorno lice za prikupljanje podataka je Aleksandar Šćekić. Svrha prikupljanja i obrade podataka su da se obezbedi nesmetano funkcionisanje servisa Portala Intervju.me, bezbjednost korisnika, kao i e-trgovinu korisnicima servisa, u skladu sa zakonom. Korisnik usluga se obavezuje da ažurira podatke, ukoliko dođe do njihove promjene.

Ime, naziv, pseudonim kojim se korisnik usluga koristi na servisu Portal Intervju.me, ne smije biti uvrjedljivo, nepristojno, ne smije sadržati referencu na web ili e-mail adresu trećeg lica.

Servis Portal Intervju.me ne odgovara za tačnost podataka unijetih na servisu od strane drugih lica, niti za rezultate obrade podataka koji su za predmet imali takve podatke

Korisnik usluga ima pravo da svoj pristanak o prikupljanju i obradi podataka može povući u svakom momentu, bez obrazloženja, a što ima za posledicu prestanak pružanja usluga od strane servisa Portal Intervju.me, te dospijevanje eventualnih neizmirenih obaveza, kao i bilo koje prikupljanje podataka koje je bilo u toku u momentu povlačenja pristanka.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, korisnik usluga ima pravo na zaštitu, kao i druga prava koja mu zakonski pripadaju, u tom slučaju. Vlasnik servisa Portal Intervju.me se obavezuje, da će preduzeti sve zakonske mere da bi takvu vrstu zloupotrebe sprečio, a u slučaju da do nje dođe, kontaktiraće nadležne organe.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Portala Intervju.me obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca i posjetioca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zapošljenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zapošljeni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i našeg sajta.

Back to top button